Adri Vermeer has (co-) supervised the following dissertations:

diss1
I. Baardman
Imaginary ugliness in neurotic patients
Amsterdam: Free University Press, 1989

De ondernomen studie had aanvankelijk tot doel richting te geven aan de programmering van een therapie voor zich onaantrekkelijk voelende mensen. Toen echter in een vroeg stadium bleek dat ten behoeve van een eventuele bepaling van het effect van deze therapie geen passend instrument beschikbaar was, kwam de nadruk te liggen op de ontwikkeling van een dergelijk instrument. Het verslag van de constructie van dit instrument neemt dan ook in dit boek een centrale plaats in.


diss2
R.J. Bosscher
Running therapy in depressed patients
Amsterdam: Thela Thesis, 1991

De gedachte om onderzoek te doen naar het effect van hardlopen op depressie werd geboren in een discussie met collega’s over de motoriek van depressieve patiënten. Al snel werden de mogelijkheden gezien om vanuit het vakgebied van de bewegingswetenschappen, en m.n. op het beroepsterrein van de psychomotorische therapie een bijdrage te leveren aan de behandeling van depressie. Dat uiteindelijk de keuze viel op hardlopen of joggen, werd ingegeven door de sterke opkomst van het lopen als vrijetijdsactiviteit, door persoonlijke belangstelling en door enkele artikelen die, voorzichtig, de antidepressieve mogelijkheden van ‘running’ aanstipten.


diss3
R.M. Dröes
Movement therapy in SDAT patients
Nijkerk: Intro, 1991

Dit boek is het resultaat van een lange weg van onderzoek. Deze weg was nodig om enig inzicht te krijgen in de problematiek van SDAT-patiënten, zodat een gerichte behandeling hiervoor kon worden ontwikkeld. Dit inzicht is bij lange na nog niet volmaakt, want we weten eigenlijk nog maar zo weinig van de beleving van deze patiënten. Veel gedragsstoornissen, waarvan we geneigd zijn te denken dat ze direct veroorzaakt worden door de organische degeneratie, omdat die nu eenmaal allerlei functiestoornissen teweegbrengt, zijn mogelijk het resultaat van reacties van de patiënt op de gevolgen van zijn ziekte en op de manier waarop de omgeving reageert op zijn dementie. Sommige gedragsstoornissen kunnen beschouwd worden als symptomen van een problematische verwerking van de eigen achteruitgang en de daardoor veranderde leefomstandigheden.
Willen we deze patiënten gerichte hulp kunnen bieden dan verdient onderzoek naar de wijze waarop SDAT-patiënten hun ziekte beleven en verwerken, de hoogste prioriteit.


diss4
Esther A.M. Schopman
Math development in children with learning problems
Graviant, 1998

The effects of remedial intervention on the early numeracy achievement in young children with special educational needs. The dissertation conscists of the following publications: Mathematics interventions for children with special education needs: a review; Learning and transfer of preparatory arithmetic strategies among young children with a developmental lag; Improving early numeracy of young children with special educational needs; young children’s counting strategies: an observational study; Counting strategies among young children with special educational needs: an early intervention; The relationship between IQ, social-emotional behavior, and early numeracy among young children with special educational needs.
This thesis aimed to investigate wether early math intervention would have a positive influence on the aerly numeracy achievement of young children with special educational needs. The conclusion is that children will be better prepared for mathematics education in the first grade as a result of intervening at kindergarten age.


diss5
Nicolette H.M.J. van Veldhoven
Effects of physical activity in children with asthma
Bussum: Dick Countinho, 1998

The aim of this thesis was to study the physical and psycho-social problems of children with asthma, and the role of physical activities in the life of these children. The main goal was to develop and evaluate an outpatient physical exercise programme for school-age children with asthma. The dissertation covers the following topics: Children with asthma; Children with asthma, physical activity, and exercise; Effects of physical exercise programmes: a review; The development of a physical exercise programme: theoretical and practical foundation; Measuring stress and coping in physical exercise situations; Effects of the physical education programme for children with asthma.


diss6
Marjolijn Ketelaar
Functional physiotherapy in children with cerebral palsy
Delft: Eburon Publishers, 1999

The importance of focusing on functionality in both assessment and therapy has been increasingly emphasized in rehabilitation literature. Focusing on functionality means focusing on abilities and limitations in the performance of daily living tasks.
This book deals with physical therapy for children with cerebral palsy from a functional approach. Children with cerebral palsy have motor impairments resulting from lesions of the brain arising in the early stages of development.
Marjolijn Ketelaar describes aspects relating to the assessment of functional motor abilities of children with cerebral palsy as well as recent insights in therapeutic principles. Moreover, she focuses attention to parental involvement in intervention programs.


diss7
Peter E.M. Lauteslager
Motor development in young children with Down Syndrome
Amersfoort: ‘s Heeren Loo Zorggroep, 2000

De motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van down wordt gekenmerkt door specifieke problematiek. De beperkingen die zich voordoen in het motorische gedrag worden in deze studie beschreven en geïnterpreteerd met het theoretisch construct ‘Stoornissen in het systeem van Houdingsregulatie’.
Op basis van dit construct zijn het motorisch meetinstrument ‘Basis-motorische Vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down’ ontwikkeld. Het meetinstrument en behandelingskader zijn als bijlage opgenomen.
De studie doet verslag van psychometrisch onderzoek van de motorische test en van onderzoek naar de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling.


diss8
C. Leemrijse
Effects of motor training in clumsy children
Amsterdam: Vrije Universiteit,Bewegingswetenschappen, 2000

The study covers the following publications: Sensory integration for children: a meta-analysis; Detecting individual change in children with mild to moderate motor impairment: the standard error of measurement of the movement ABC; Rhythm integrated: reliability and discriminative power of a simple instrument to measure rhythmic performance in young children; The efficacy of Le Bon Départ and Sensory Integration for children with developmental coordination disorder: a randomised study with six single cases; Effect of Le Bon Départ on academic performance of young schoolchildren: a randomised group study.


adrie3
Willemijn van Gastel
KOMPAS: Quality evaluation of the care structure in treatment centers for mildly mentally retarded children and young people with emotional and behavioral disturbances
Delft: Eburon, 2001
ISBN: 90-5166-833-3

Evaluation of quality of care is a topic of great concern. An increasing demand by providers, clients, government and insurers, means care settings are forced to give detailed and unambiguous information about the quality of their care and their efforts to assure and improve it.
This book deals with the construction and evaluation of a guideline to evaluate the quality of care structure, i.e. physical and organizational characteristics of a care setting, in treatment centers for mildly mentally retarded (MMR) children and young people with emotional and behavioral disturbances (EBD).
The study focuses on the meaning of ‘quality of care’ and methods to evaluate this concept. The conclusion can be made that ‘quality of care’ is a nebulous concept and contains several meanings. As a consequence, methods to evaluate the quality of care do not cover the whole concept of quality of care.
The guideline developed, entitled KOMPAS, is intended to support providers of treatment centers for MMR children and young people with EBD to evaluate and improve the quality of the care structure. Quality is specified as the extent to which the care structure enables and facilitates the care process. The content of KOMPAS is based on explicit criteria and indicators, developed with the use of a Delphi-technique.


adrie2
Jan W.H. Custers
Pediatric Evaluation of Disability Inventory: the Dutch adaptation
Utrecht: UMC, 2001
ISBN: 90-9015196-6

Chapter 1 is a brief introduction of conceptual issues regarding childhood disablement and pediatric functional status measures, as well as an introduction of the conceptual model and measurement of the PEDI. Chapter 2 deals with the applicability of the PEDI in Dutch children, and discusses the pitfalls when using the PEDI in other than the target population. The Dutch adaptation process and a content validity study are described in chapter 3. Different kinds of reliability of the Dutch adapted PEDI are tested and results are presented in chapter 4. Chapter 5 deals with the discriminate validity of the Dutch PEDI when used in a combined clinical sample of different pediatric diseases and disorders. In chapter 6, the responsiveness of the Dutch PEDI was examined using an alternative approach in responsiveness studies. Chapter 7 contains a summary and general discussion.


kroesbergen
Evelyn Kroesbergen
Mathematics education for low-achieving students: effects of different instructional principles on multiplication learning
Doetinchem: Graviant Educatieve Uitgaven, 2002
ISBN: 90-75129-55-6

This study contains a number of articles reporting on research on instruction for students who have difficulties learning mathematics. The focus lies on the kind of instruction that these students need to adequately master the mathematics skills required by the elementary school curriculum. Recent developments in mathematics education ask for guided instruction. In the study reported on here, the effectiveness of guided instruction for low-achieving students was investigated by conducting an intervention study in schools for regular and special elementary education. The effects of guided instruction was compared to the effects of directed instruction, which was found to be effective in former research. The study showed that guided instruction is almost equally effective as directed instruction. It is therefore concluded that both guided instruction and directed instruction can be effective for teaching multiplication to students with difficulties learning mathematics.


Belang van bewegingsonderwijs
Harry Stegeman
Belang van bewegingsonderwijs
Over legitimatie en algemene doelstellingen van het schoolvak lichamelijke opvoeding
Zeist: Jan Luiting Fonds, 2000
ISBN: 90-72335-25-2

Lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, is sinds jaar en dag het door de jeugd meest gewaardeerde schoolvak. Maar gek genoeg kampt het vrijwel doorlopend met een imago- en identiteitsprobleem. Waar gaat het in dit vak nu precies om? Kan de school niet zonder dit vak? De vraag naar het belang en de taakstelling van het bewegingsonderwijs is gedurende de afgelopen halve eeuw heel verschillend beantwoord. Zo is het vak een tijd lang verdedigd vanwege zijn (vermeende) bijdrage aan de persoonlijkheidsvorming van de schooljeugd. Het werd ook met regelmaat gezien als compensatie voor de bewegingsarmoede van de andere schoolvakken. En niet in de laatste plaats werd en wordt gewezen op de gezondheidsbevorderende waarde er van. In dit boek wordt de legitimatie als volgt verwoord. Deelname aan sport, spel en bewegen (ook wel ‘bewegingscultuur’ genoemd) is onmiskenbaar van belang voor het individu en voor de samenleving als geheel. De participatiecijfers en de wetenschap laten daar geen misverstand over bestaan.
De school vervult bij de voorbereiding op de deelname aan de bewegingscultuur een sleutelrol. Zij bereikt immers alle jongeren en biedt bovendien een adequaat pedagogisch klimaat en deskundige begeleiding. Het bewegingsonderwijs is er op gericht de leerlingen bekwaam te maken voor een zelfstandige, verantwoorde, perspectiefvolle en blijvende deelname aan de bewegingscultuur.


psychomotorische diagnostiek
Monique Hammink
Psychomotorische diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct
Maastricht: Shaker Publishing BV, 2003
ISBN: 90-423-0233-X

De psychomotoriek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. In de praktijk wordt PsychoMotorische Therapie (PMT) beschouwd als een geschikt medium voor de behandeling van kinderen en jeugdigen binnen het kinder- en jeugdpsychiatrische zorgveld. Psychomotorische diagnostiek wordt echter nog maar zelden systematisch ingezet om een bijdrage te leveren aan de diagnostiek binnen het kinder- en jeugdpsychiatrisch diagnostisch team en wordt nog te weinig gebruikt als basis voor behandelingdoelen binnen de PMT. In deze dissertatie wordt aandacht besteed aan de huidige stand van zaken rond psychomotorische diagnostiek en wordt een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct ontwikkeld.


boek_omslag_RU
Peter E.M. Lauteslager (met een voorwoord van A. Vermeer)
Russische vertaling van ‘Kinderen met het syndroom van Down: motorische ontwikkeling en behandeling’
Moskow: Foundation ‘Down Side Up’, 2003
ISBN: 5-89527-073-5

Dit boek is een letterlijke vertaling van het proefschrift, waarin allereerst een beschrijving wordt gegeven van de ontwikkeling van een meetinstrument om de motoriek van jonge kinderen met het syndroom van Down te meten. Vervolgens worden de effecten van een door de auteur ontwikkelde fysiotherapie voor deze doelgroep vastgesteld. Het boek beschrijft in twee uitgebreide bijlagen zowel het meetinstrument als de fysiotherapeutische methode.


dissKetel
Marjolijn Ketelaar
Japanse vertaling van ‘Children with cerebral palsy: A functional approach to physical therapy’
Tokyo: Miwa-Shoten Ltd, 2004
ISBN: 4-89590-204-8 C 3047

Het betreft hier een vertaling van het proefschrift van Marjolijn Ketelaar uit 1999 (zie hierboven). Het boek beschrijft de effecten van functionele fysiotherapie in vergelijking met de reguliere op NDT gebaseerde fysiotherapie bij jonge kinderen met cerebrale parese.


dissNieuwen
Maroesjka van Nieuwenhuijzen
Social information processing in children with mild intellectual disabilities
Utrecht: Institute for the Study of Education and Human Develoment (ISED)
ISBN: 90-393-3684-9

In recent years there has been an increasing interest in the study of social information processing (SIP) in children wit mild intellectual disabilities (MID) and problem behaviour. The main aim of this study is to examine whether variations in SIP can explain problematic behaviour in children with MID. The thesis consists of 6 chapters: (1) An introduction wherin the question of whether SIP can explain the problematic and agressive behaviour of these children was raised; (2) Methods of studying SIP in children with MID were examined; (3) The differences in SIP between children with and without MID; (4) SIP in children with MID either with or without externalizing behaviour problems; (5) The structure of the SIP model for children with MID along the effects of of the various SIP steps on aggressive behaviour; (6) Conclusions and discussion.


dissSwennen
Petra Swennenhuis
Quality of care for children with mild intellectual disabilities: The development of an instrument to measure the care process
Utrecht: Institute for the Study of Education and Human Development (ISED)
ISBN: 90-393-3741-1

Quality of care has become a central theme in the care for individuals with intellectual disabilities. Instruments to measure the quality of this process from the different perspectives involved, i.c. clients, parents, caregives, service providers, assurances, are lacking. The aim of the study is therefore to construct such an instrument, in this case for the care for children with mild intellectual disabilities. The thesis consists of 6 chapters. Chapter 1 is an introductionary chapter. In Chapter 2 a literature review about the measurement of the quality of the care for people with intellectual disabilities is described. Chapter 3 describes the way the operationalization of the concept ‘quality of the care process’ by means of a Dephi panel took place. In Chapter 4 the construction of the instrument is described. In Chapter 5 the way the instrument was used to describe the quality of the process of care in two types of care, i.c. institutional care and day care is described. Finally, the results of the research are discussed in Capter 6.


theiss
Denise Theiss
Selbstwahrgenommenne Kompetenz und soziale Akzeptanz bei Personen mit geistiger Behinderung
Halle: Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, 2004

Der aus dem Holländischen (Vermeer, 2002) entwickelte Fragebogen zur Messung der selbstwahrgenomme Kompetenz und soziale Akzeptanz für Personen mit geistiger Behinderung wurde ins Deutsche übersetzt. Im original wurde der Bilderfragebogen von Harter & Pike (1984) entwickelt. Ziel der Studie ist es, die deutsche Version hinsichtlich ihrer Validität und Reliabilität zu prüfen. Nacher wurde in einer Interventionsstudie nachgegangen, inwieweit sich die selbstwahrgenommene Kompetenz und tatsächliche Kompetenz bei erwachsene Personen mit geistiger Behinderung über ein Bewegungsprogramm, kombiniert mit einem Kompetenzwahrnehmungstraining, beinflussen lässt. Weitere Fragestellungen untersuchen den Zusammenhang zwischen selbstwahrgenommener und tatsächlicher Kompetenz und soziale Akzeptanz.


laut
Peter Lauteslager (met een voorwoord van Adri Vermeer)
Children with Down’s Syndrome: Motor Development and Intervention
Amersfoort (NL): ‘s Heeren Loo Zorggroep (serie Monografie Nr 22)

This is an English translation of the dissertation (2000) ‘Kinderen met het syndroom van Down: motorische ontwikkeling en behandeling’. The motor development of young children with Down’s syndrome is typified by specific problems. The limitations that occur in their motor behaviour are described and interpreted in the theoretical construct ‘Disturbances in the system of postural control’. On the basis of this construct, the measuring instrument ‘Basic Motor Skills of Children with Down’s Syndrome’ and the treatment framework ‘Physiotherapy for young children with Down’s syndrome’ has been developed. Both the measuring instrument and the treatment framework are included in this study as appendices. The study reports the psychometric research of the motor test and research into the effectiveness of the physiotherapeutic treatment.


copi
Peter Lauteslager (met een voorwoord van Adri Vermeer)
Copii cu sindrom Down: Dezvoltare motorie si interventie
Craiova: Editora de Sud, 2005-10-09
ISBN: 973-8395-09-7

Roemeense vertaling van Kinderen met het syndroom van Down: motorische ontwikkeling en behandeling).Een beschrijving van de ontwikkeling van een meetinstrument om de motoriek van jonge kinderen met het syndroom van Down (0-4 jaar) vast te stellen. Meting van de effecten van een door de auteur ontwikkelde functionele fysiotherapeutische methode voor deze doelgroep. Twee uitgebreide bijlagen met het meetinstrument en de fysiotherapeutische methode.


jeltje
Jeltje Wassenberg-Severijnen
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI): Calibrating the Dutch version
Utrecht: Institute for the Study of Education and Human Development (ISED)
ISBN: 90-393-3877-9

In this thesis the adaptation of the PEDI for the Netherlands is described. First, in chapter 2, the adaptation process is set out along with the results of the content validity study, which resulted in the PEDI-NL. In the next two chapters, an account is given of the research into the psychometric properties of the PEDI-NL. The reliability studies are described in chapter 3, in chapter 4 is shown that the PEDI-NL has descriminative power. Chapter 5 describes the standardisation process, leading to Dutch normative scores needed for the use of the PEDI in the Netherlands. In chapter 6 a comparison is made between the USA and the Dutch version of the PEDI, and in the final chpater the adaptation process is evaluated.


haley
Stephen M. Haley, Wendy J. Coster, Larry H. Ludlow, Jane T. Haltiwanger en Peter J. Andrellos (vertaald en bewerkt door Jeltje E. Wassenberg-Severijnen en Jan W.H. Custers)
PEDI-NL (Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Nederlandes versie) Vragenlijst voor de inventarisatie van alledaagse vaardigheden bij kinderen
Amsterdam: Harcourt Test Publishers

In dit gestructureerde interview, voor kinderen in de leeftijd van 0,5 tot 7,5 jaar worden de belangrijkste functionele vaardigheden en uitvoering daarvan opgenomen. De vragenlijst is ontworpen om de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten binnen de omgeving van het kind te meten en is bedoeld voor professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen en revalidatieartsen die geïnteresseerd zijn in het meten van functionele vaardigheden bij jonge kinderen.
Met de PEDI-NL worden zowel de vaardigheden in als de uitvoering van functionele activiteiten gemeten met behulp van drie afzonderlijke schalen in drie inhoudelijke domeinen: Zelfverzorging, Ambulantie en Sociaal functioneren.
De PEDI-NL kan gebruikt worden als:

  • instrument om na te gaan of functionele beperkingen of vertragingen aanwezig zijn en, als dat het geval is, de mate waarín en het inhoudelijke gebied waaróp de beperking of vertraging betrekking heeft;
  • evaluatief instrument om veranderingen van een kind op de betreffende domeinen na te gaan;
  • instrument bij de evaluatie van kinderrevalidatie programma’s en/of therapeutische interventies.

elias
Cristel Elias
The development of perceived competence in children with mild intellectual disabilities
Utrecht: Institute for the Study of Education and Human Development (ISED), 2005
ISBN: 90-393-3903-1

The development of a positive self-concept is considered to be critical to maximise children’s personal and social adjustment. Evidence suggests that in typically developing children a positive view of the self facilitates other desirables outcomes, such as motivation, expectations of success and academic achievement Furthermore, self-perceptions of competence influence the amount of effort exerted in a task. And the efforts devoted to cognitive processing of information and perseverance and affective reactions in the face of difficulties. All these aspects in turn affect performance.
The aim of the present thesis is to study the development of perceived competence in children with mild intellectual disabilities (MID). The studies described in this thesis were designed to contribute to both research and educational practise by: (a) identifying a sound measurement instrument for use with children with MID; (b) studying the development of perceived competence and the accurateness of perceived competence in children with MID; (c) elucidating the impact of perceived competence in children with MID and the accurateness of perceived competence on learning and the impact of learning on perceived competence and it’s accurateness.


moonen
Xavier Moonen
Verblijf, beeld en ervaringen van jongeren opgenomen in een orthopedagogisch centrum voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking
Utrecht: Institute for the Study of Education and Human Development (ISED), 2006
ISBN-10: 90-9020452-9

Het onderzoek betreft de vraag hoe jongeren met een lichte verstandelijke beperking, die opgenomen zijn in een orthopedagogisch behandelingsinstituut, hun verblijf in zo’n instituut ervaren. Voorts, hoe denken ouders, persoonlijke begeleiders en gedragswetenschappers dat de jongeren dit ervaren en komt dit overeen met de daadwerkelijke ervaringen van de jongeren? In dit onderzoek zijn jongeren die in een dergelijk instituut wonen opgetreden als interviewers van hun lotgenoten. Uit de resultaten blijkt dat de meeste geïnterviewde jongeren een balansafweging maken waarbij ze alle aspecten die te maken hebben met hun verblijf wegen en dan hun conclusie trekken. Deze conclusie kan drie vormen aannemen, het verblijf is leuk, het verblijf is niet leuk of er zijn zowel leuke als niet leuke aspecten aan het verblijf verbonden. Globaal weten ouders en gedragswetenschappers hoe de jongeren het verblijf ervaren. Persoonlijke begeleiders weten dit minder goed. Maar als er gedetailleerder gekeken wordt blijkt dat géén van de informanten goed weet hoe een jongere de diverse aspecten van zijn of haar verblijf ervaart. Ook hebben de volwassenen weinig zicht op de concrete visie van de jongere op zijn of haar de toekomst.


schwarz
Daniela Schwarz
Die selbstwahrgenommene Kompetenz von Kindern und Jugendlichen mit frühkindlicher Hirnschädigung (Cerebral Parese)
Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2006
ISBN-10: 3-8300-2324-3

Die Arbeit setzt sich mit der Thematik auseinander, wie Kinder und Jugendliche mit einer Cerebral Parese bestmöglich gefördert werden können. Wichtige Inhalte der Auseinandersetzung mit diesem facettenreichen Thema sind die Cerebral Parese, der Begriff der Behinderung, das Motivationsmodell nach Wite (1959), das Konstrukt der selbstwahrgenommene Kompetenz von Harter (1978) sowie Entwicklung, Übersetzung und Einsatz eines teststatistischen Inventars für Kinder und Jugendliche mit einer Cerebral Parese in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, England und Tschechien.


siebes
Renate Siebes
Processes of Care in Paediatric Rehabiliation
Utrecht: Institute for the Study of Education and Human Development (ISED), 2006
ISBN-10: 90-393-4223-7

In this thesis the paediatric rehabilitation treatment process in the Netherlands is described with a focus on the parents’ perspective. To what extent are parents involved in the different stages of the paediatric rehabilitation treatment process? What is being done in treatment? Is there a clear relation between treatment activities and parent identified problems? Are parents satisfied about the services they and their child have received? Knowing how theories about care provision have been operationalized in clinical practice will help to sharpen guidelines regarding family-centred care and will help to further improve the quality of paediatric rehabilitation care. This thesis provides the Dutch paediatric rehabilitation field with three valid and reliable self-administered measures of the family-centredness and client-centredness of services: the Measure of Processes of Care (MPOC-56 and MPOC-20), the Measure of Processes of Care for Service Providers (MPOC-SP), and the Giving Youth a Voice Questionnaire (GYV-20). Finally, a single case observational study in five school-aged children with complex needs provides information about tuning and transparency of the rehabilitation treatment process.


heij
Peter Heij
Grondslagen van ‘verantwoord’ bewegingsonderwijs. Filosofische en pedagogische doordenking van relationeel gefundeeerd bewegingsonderwijs
Budel: Uitgeverij Demon, 2006
ISBN: 90-5573-718-6

Met dit proefschrift wordt een hernieuwde doordenking geboden van het bewegingsonderwijs, gebaseerd op het gedachtengoed van de bewegingsagoog Gordijn, de differentie-denker Levinas en de pedagoog Korczak. De leerling als uitgangspunt betekent een pleidooi voor bewegingsonderwijs dat in het teken staat van het respecteren en waarderen van verschillen tussen leerlingen. Waar het traditionele onderwijs de neiging heeft om verschillen tussen leerlingen weg te werken ter wille van extern geformuleerde en geobjectiveerde doelen wordt hier duidelijk gemaakt dat respect voor verschillen inhoudt dat elk kind, rekening houdend met anderen, zij eigen unieke bewegingsmogelijkheden moet kunnen ontwikkelen.


getz
Miriam D. Getz
Aquatic Intervention in Children with Neuro-Motor Impairments
Tel Aviv: Sdar Zalam, 2006
ISBN: 965-555-244-6

The thesis addresses the influence of aquatic interventions on motor performance of children with neuro-motor impairments in a functional context on land. The theoretical framework is based on a functional approach in compliance to the International Classification of Function, Disability and Health (ICF). The background, the aim and the outline of the thesis are described in chapter 1. In chapter 2, the relationship between motor performance in the aquatic environment setting as measured by the Aquatic Independence Measure (AIM) to motor performance on land as measured by the Gross Motor Function Measure (GMFM) and the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) were examined in a sample of 49 children with neuro-motor impairments. In chapter 3 a systematic literature review addressing aquatic intervention research conducted in children with neuro-motor impairments is presented. Chapters 4 and 5 focus on the effects of aquatic interventions in children with Cerebral Palsy (CP) in outcome measures related to body functions, activity and participation following a four month intervention period. In chapter 6 the findings of the individual studies are summarized and discussed, addressing specific implications for the practice and directions for further research.


Simmerl
Doreen Simmerl
Wirkungen von Sporttherapie auf kognitive und motorische Fähigkeiten bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung
Halle-Wittenberg: Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, 2009

Die Durchführung dieser Studie zeigte, dass ein motorisches Training und auch damit verbundene Testungen mit geistig behinderten Erwachsenen möglich sind. Anders als erwartet, fielen die Ergebnisse bis auf wenige Untertests nicht signifikant aus. Die wenigen motorischen Verbesserungen gingen in der Regel auch mit höheren Standardabweichungen einher. Dennoch waren bei genauerer Auswertung geringe Leistungssteigerungen zu beobachten. Diese geringen Verbesserungen könnten auf den beschriebenen Deckeleffekt oder das relativ hohe Alter der Versuchsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zurückzuführen sein. Die unterschiedlichen Voraussetzungen zwischen Versuchsund Kontrollgruppe sind auch anhand der durchgängig besseren Leistungen letzterer zu erkennen. In fast allen Untertests begann die Kontrollgruppe auf einem höheren Ausgangsniveau. Bei der Auswertung des CFT 1 fielen keine grundlegenden Leistungssteigerungen auf. Verbesserten sich die durchschnittlichen Leistungen der Versuchsgruppe, waren diese auf Grund der gestiegenen Ergebnisse der Kontrollgruppe und der höheren Standartabweichungen nicht signifikant. Deutliche Effekte über die Zeit oder Interaktionseffekte zwischen den Untertest konnten so nicht festgestellt werden. Die Auswertung der Ergebnisse mittels Korrelation ergab drei statistisch miteinander korrelierende Variablen, welche aber nicht auf eine bestimmte Intervention zurückzuführen waren. Durch den nicht vorhandenen monokausalen Effekt musste nach Prüfung mittels ALM von einer Scheinkorrelation ausgegangen werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass gerade für Menschen mit einer geistigen Behinderung langfristige und dauerhafte Sportangebote nötig sind um eine qualitative und quantitative Steigerung der Leistungen zu erreichen. Oft werden Inhalte spielerisch verpackt und damit ist ein intensiveres Training zur Leistungssteigerung schwierig.


Meier
Marianne Meier
Sporting Role Models as Potential Catalysts to Facilitate Empowerment and Tackle Gender Issues: An Empirical Study in Malawi, Zambia and South Africa
München: Technische Universität Munchen, 2013
Marianne Meier
Sporting Role Models as Potential Catalysts to Facilitate Empowerment and Tackle Gender Issues: An Empirical Study in Malawi, Zambia and South Africa
München: Technische Universität Munchen, 2013

There is an undifferentiated understanding of the concept ‘role models’ in the field of ‘Sport and Development’. Invocating ‘sporting role models’ (SRMs) is generally based upon the assumption that they are (or need to be) positive and worth of emulation. Furthermore, the historical association between masculinity and sport leads to the predominance of male SRMs. Even though sportswomen increasingly attract public attention in the ‘Global North’, there is still a lack of female SRMs in Africa. The three NGOs examined in Malawi, Zambia, and South Africa all use football for ‘social change’. This study reviews and interweaves existing interdisciplinary sources on SRMs related to gender and development to offer a more nuanced approach. Thereby, a SRM classification is presented based on the degree of model-observer interaction (MacCallum & Beltman 2002). The potential of famous SRMs was mainly scrutinised through a literature review, whereas this study’s main empirical interest concerns medium (or high) interaction SRMs involving coaches. This study provides a ‘Heuristic Framework’ depicting the potential of SRMs to promote empowerment emphasising gender dimensions. This interactionist study adopts a mixed methods approach with respect to data collection and a qualitative analytical stance using ‘methodological triangulation’ (Denzin 1989; Flick 2009). The applied interpretative ‘Case Study Design’ gives credit to local particularities. Since personal development does not happen by coincidence, empowerment-enhancing pedagogical interventions are divided into three interacting levels: presence and mind-set, intentional teaching, and transfer. This study emphasises the reciprocity of empowerment through role modelling: quality relationships do not only influence participants over time, but also affect the well-being of SRMs themselves. Thus, ’empowerment of SRMs’ represents a precondition to successfully facilitate ’empowerment through SRMs’. Other basic components include authenticity as well as consistency of actions and messages. Some cross-country trends concerning SRMs are identified despite the heterogeneity of the sites investigated: the predominance of male football, the lack of SRMs for females, and the overall tendency to favour male SRMs. Other results explore the popularity of theoretically ‘deviant, but outstanding athletes, such as Esther Phiri in Zambia or Natalie du Toit in South Africa. Bredemeier’s (1994) ‘bracketed morality’ and Hargreaves’ (2000) ‘gendered heroism’ are two relevant concepts for all SRMs who will challenge stereotypical gender perceptions over time. These findings indicate that athletic success fuelled by patriotism may soften rigid socio-cultural norms and ultimately transcend gender, bodily, or ethnic constraints.


Nadine van Westrhenen (extern supervisor)

The Art of Healing: Traumatic Stress and Creative Therapy in South Africa
Amsterdam: Proefschriftenmaken
ISBN: 978-94-6295-6919

Traumatic stress and specifically child trauma is ubiquitous problem, and in South Africa rates of abuse and traume exposure are one of the highest worldwide. Considering these high figures, there are actually limited theories available that can help to understand the long time consequences of posttraumatic stress in children or knowledge of long-term evidence-based treatment thereof. Moreover, previous studies are primarely based in high-income context; in low and middle income countries studies are even more scare. This dissertation describes the psychological impact of traumatic events in South Africa, analyses current barriers in mental health care through the experiences of social workers , and evaluatesthe potential suitability and effectiveness of a creative arts in psychotherapy intervention that was developed, implemented and evaluated in the South African context.